תנאי שימוש באתר כתובים

 

כתובים – אלמוג בע”מ (להלן – “כתובים“), המפעילה את האתר, מציעה לך להשתמש באתר ו/או לעשות כל פעילות כמפורט להלן, בקשר לאתר, והכל בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, כפי שיפורט להלן. תנאי השימוש מפורסמים באתר ופתוחים לעיון מבקרי האתר. כל אדם המעוניין להשתמש באתר חייב, לעיין בתנאי השימוש ולהסכים להם. שים לב! אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.


 

1. זכות השימוש באתר

1.1. השימוש באתר מוגבל בחלקו למנויים בלבד.

1.2. השימוש באתר במקומות המוגבלים למנויים בלבד, מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מכתובים (להלן- המנוי), ומוגבלת בהתאם לרמת ההרשאה שרכש המנוי מכתובים. המנוי אינו רשאי להרשות שימוש במקומות המוגבלים ו/או במידע שהופק מהמקומות המוגבלים לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה בכתב מכתובים.

1.3. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה בכתב מכתובים.

1.4. המנוי הוא לכתובת משרד אחת/סניף אחד. לכל סניף נוסף יש לרכוש מנוי נפרד. 

1.5. הכניסה מאפשרת שימוש באתר במחשב מסוים אחד בלבד. בקשה לגלוש באתר מהבית או במקומות אחרים נתונה לשיקול דעתה של כתובים. ניתן לפנות בנושא זה להנהלת האתר.

1.6. השימוש באתר כתובים מוגבל למטרות אקדמיות, מתן שירותי ייעוץ משפטיים וקבלת מידע מקצועי אישי עבור המנוי בלבד והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון יצירת מאגרים משפטיים, אלקטרוניים, מודפסים או אחרים, מתן שירותי מידע מסחריים וכדו’. כמו כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו ללא אישור בכתב מכתובים.

1.7. למען הסר ספק יובהר כי דמי המנוי המשולמים לכתובים מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס לאתר ולעשות שימוש בו, כמפורט לעיל, ואינם מקנים למנוי זכויות נוספות כלשהן באתר ובתכנים המופיעים בו.

1.8. ללקוח לא תינתן אפשרות לקבל את כספו בחזרה בעת ביטול מנוי לאתר כתובים.

1.9. לכתובים, שמורה הזכות לבטל את המנוי בכל עת וללא הסבר. יתרת התשלום תוחזר בהתאם.

 

2. קניין רוחני

2.1 כתובים הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר החברה ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמתה של כתובים בכתב ומראש.

2.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של כתובים, אלא אם כתובים התירה זאת במפורש בכתב ומראש. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.

3. קישורים באתר

כתובים אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.

4. דואר אלקטרוני

באתר קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני לאתר. לידיעת השולחים, הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה אינן חסויות. הן גלויות לעובדי כתובים ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.

5. אחריות

5.1. כתובים אינה אחראית בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באתר.

5.2. כתובים אינם מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.

5.3. כתובים אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו או הנובע מאי יכולת להשתמש באתר, מכל סיבה שהיא. כמו כן, כתובים לא תישא באחריות בגין נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר.

5.4. כתובים אינה מתחייבת כלל כי האתר ו/או השימוש בו, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש.

5.5. השימוש במידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לקבל יעוץ ו/או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש במידע באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע.

5.6. כתובים ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.

5.7. כתובים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסויימת באתר ו/או לבטל מכירה הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.8. במידע ויש סתירה בין המידע המצוי באתר ובין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע, ועליו יש להסתמך.

6. מדיניות פרטיות

ראה ״מדיניות פרטיות״ באתר.

7. מדיניות משלוחים והחזרת מוצרים

ראה ״מדיניות משלוחים והחזרת מוצרים״ באתר.

8. הצהרות והתחייבויות נוספות של המשתמש

8.1. הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום. 

8.2. אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

8.3. לקוח שנרשם לאתר, אחראי לעדכן את כתובים בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו ברישום לאתר או לאחר מכן, ובכלל זה את כתובת הדואר האלקטרונית שלו. כתובים לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

8.4. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

8.5. אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

8.6. המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי כתובים כי ישתמש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלו, להוראות כל דין, ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שיימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע”י כתובים, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין. 

9. שונות 

הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינם של דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בירושלים תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה, ובקשר עם כל עניין אחר הקשור באתר ו/או בגוף כלשהו הקשור לאתר.